การแสดงผล C C C
โครงการทบทวนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4
ประกาศ ณ วันที่ 14/06/2566
LINE it! 174
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาววาสนา สมมุติ คลังเขต 5 และนางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและร่วมโครงการ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ของสำนักงานคลังเขต 5 เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 จำนวน 100 คน และผู้ค้ากับภาครัฐเข้าร่วมโครงการในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 จำนวน 100 คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและความไม่ชัดเจน เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลำดับรอง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงหลักการความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
รายการภาพ