การแสดงผล C C C
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 14/06/2566
LINE it! 108
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาแนวทางการรับและส่งหนังสือของหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลางตามแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสารบรรณภายในสำนัก กอง ศูนย์ สถาบัน และกลุ่ม ของกรมบัญชีกลาง