การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสู่ความเป็นเลิศ (Train the Trainer)”
ประกาศ ณ วันที่ 12/06/2566
LINE it! 113
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสู่ความเป็นเลิศ (Train the Trainer)” ณ ห้องประชุมอาร์ทิเคิล ชั้น 2 โรงแรมกราฟ โฮเทล (Graph Hotels) กรุงเทพฯ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน หรือระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน ที่เคยผ่านการทำหน้าที่เป็นวิทยากรมาแล้วไม่เกิน 2 ปี และ/หรือไม่เคยผ่านการทำหน้าที่วิทยากรมาก่อน แต่มีความต้องการที่จะเป็นวิทยากรรุ่นใหม่ จำนวน 35 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการของเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพและพัฒนาทักษะและเทคนิคในการนำเสนอให้น่าสนใจ รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นวิทยากรให้เป็นที่น่าเชื่อถือสามารถประยุกต์ใช้หลักการและทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล