การแสดงผล C C C
โครงการทบทวนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3
ประกาศ ณ วันที่ 09/06/2566
LINE it! 104
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ แก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสุวณี สุขประวัทย์ คลังเขต 8 และนายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ของสำนักงานคลังเขต 8 สุราษฏร์ธานี เข้าร่วมโครงการในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 จำนวน 100 คน และผู้ค้ากับภาครัฐเข้าร่วมโครงการในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 จำนวน 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและความไม่ชัดเจน เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลำดับรอง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงหลักการความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
รายการภาพ