การแสดงผล C C C
การประชุมการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 08/06/2566
LINE it! 68
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้อำนวยการกอง ศูนย์ สถาบัน กลุ่ม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กำหนดให้มีแผนงานพัฒนากรมบัญชีกลางคุณธรรม โดยกำหนดตัวชี้วัดจากระดับผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งต้องมีผลการประเมินของหน่วยงานในสังกัดระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า และเพื่อให้การประเมินองค์กรคุณธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด