การแสดงผล C C C
โครงการอบรมการแก้ไขข้อผิดพลาดของรายงานการเงิน รุ่นที่ 1
ประกาศ ณ วันที่ 07/06/2566
LINE it! 139
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการแก้ไขข้อผิดพลาดของรายงานการเงิน รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. โดยมีบุคลากรของจังหวัด (งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด) และกลุ่มจังหวัด (งบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด) จำนวน 102 แห่ง แห่งละ 1 คน เข้าร่วมโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teams จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบเชิงป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดของรายงานการเงินและแสดงข้อมูลทางบัญชีที่มีความครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐลดข้อคลาดเคลื่อนของข้อมูลทางบัญชี ซึ่งจะส่งผลให้รายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
รายการภาพ