การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงานต่างประเทศ เส้นทางที่ 2 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐออสเตรีย
ประกาศ ณ วันที่ 06/06/2566
LINE it! 75
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 กลุ่มการเรียนรู้ที่ 2 ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2566 โดยศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อวิชา “การบริหารจัดการ และงบประมาณ” ณ ท่าอากาศยานมิวนิค และ Deutsches Museum และหัวข้อวิชา “การบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการลงทุน” ณ Allianz Arena Stadium
รายการภาพ