การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานพิธี และกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2566
ประกาศ ณ วันที่ 29/05/2566
LINE it! 178
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานพิธี และกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางที่ได้ดำเนินการมาแล้ว รวมทั้งร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการจัดพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่พ้นจากราชการ เพราะครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบ 133 ปี โดยมีผู้อำนวยการกอง ศูนย์ สถาบัน กลุ่มที่เป็นคณะทำงานฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น