การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ 26/05/2566
LINE it! 126
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 7 วัน แบ่งเป็นฝึกอบรมในส่วนกลาง จำนวน 1 รุ่น และฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค จำนวน 9 รุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงเข้าใจในขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การพัสดุ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตลอดจนการดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิด ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีขีดความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
รายการภาพ