การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2566
ประกาศ ณ วันที่ 24/05/2566
LINE it! 188
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุน
ทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคลังเขต 1-9  และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อรับทราบ
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 และพิจารณาการจัดงานพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.
 
รายการภาพ