การแสดงผล C C C
โครงการส่งเสริมรากฐานวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ของบุคลากรกรมบัญชีกลางให้เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน รุ่นที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 24/05/2566
LINE it! 132
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมรากฐานวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ของบุคลากรกรมบัญชีกลางให้เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลาง ระดับชำนาญกาพิเศษส่วนกลาง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ การปลูกฝังและเสริมสร้างรากฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรมให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต และมีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี
 
รายการภาพ