การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 หัวข้อวิชา “ระบบสารสนเทศทางการเงินการคลังภาครัฐ” และหัวข้อวิชา “การบริหารเงินนอกงบประมาณ”
ประกาศ ณ วันที่ 22/05/2566
LINE it! 33
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา“ระบบสารสนเทศทางการเงินการคลังภาครัฐ” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 และนางมัลลิกา อัพภาสกิจ ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ บรรยายหัวข้อวิชา “การบริหารเงินนอกงบประมาณ” โดยมีนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ก่อนการศึกษาดูงานต่างประเทศร่วมด้วย
 
รายการภาพ