การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ร้อยละ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566
ประกาศ ณ วันที่ 19/05/2566
LINE it! 33
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช่จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ของกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนัก กอง ศูนย์ สถาบัน กลุ่ม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง และคลังเขต คลังจังหวัดร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.