การแสดงผล C C C
โครงการทบทวนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 16/05/2566
LINE it! 218
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ พ้อย เทอมินัล 21 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและความไม่ชัดเจน เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลำดับรอง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงหลักการความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนางสุภมาส ประภัสชัย คลังเขต 3 และนางวันเพ็ญ อำพาส คลังจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ของสำนักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน และผู้ค้ากับภาครัฐ จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566