การแสดงผล C C C
การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ CoST ระดับจังหวัด นำร่องระยะที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร
ประกาศ ณ วันที่ 31/03/2566
LINE it! 34
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริม การดำเนินงานโครงการ CoST ในระดับจังหวัด นำร่องระยะที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานนำร่อง จำนวน 23 หน่วยงาน จาก 25 โครงการ ณ ห้องประชุม 312 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ CoST รวมถึงสามารถเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างในระบบ CoST ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
รายการภาพ