การแสดงผล C C C
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการ NBT รวมใจ ประเด็น "การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า"
ประกาศ ณ วันที่ 29/03/2566
LINE it! 50
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์สด (Phone in) ในรายการ NBT รวมใจ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT2HD) วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. เกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566) ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการยื่นขอรับเหน็จบำนาญล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง
 
รายการภาพ