การแสดงผล C C C
การประชุมโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 28/03/2566
LINE it! 102
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมโครงการตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ฝ่ายตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ (ฝตช.) และกองสวัสดิการรักษาพยาบาล เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุม 312 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.
รายการภาพ