การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 หัวข้อวิชา “การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”และ “ธนาคารแห่งประเทศไทย : บทบาทต่อเศรษฐกิจไทย”
ประกาศ ณ วันที่ 27/03/2566
LINE it! 55
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” โดย ดร.อธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามประเมินผลเศรษฐศาสตร์และสังคม
กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหัวข้อ “ธนาคารแห่งประเทศไทย : บทบาทต่อเศรษฐกิจไทย” โดย ดร.สรา ชื่นโชคสันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มการเรียนรู้เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการเงินการคลังของภาครัฐในต่างประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 25 มีนาคม 2566
 
รายการภาพ