การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2566
ประกาศ ณ วันที่ 21/03/2566
LINE it! 76
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ร้องขอ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ ที่เป็นคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.