การแสดงผล C C C
กิจกรรมสร้างเครือข่าย โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10
ประกาศ ณ วันที่ 20/03/2566
LINE it! 71
นางสาววารี  แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 ในกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่าย ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 -18 มีนาคม 2566  ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด