การแสดงผล C C C
การประชุมเรื่องการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 09/03/2566
LINE it! 83
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมเรื่องการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ร่วมกับสำนักงบประมาณและกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูลของกรมบัญชีกลาง เพื่อร่วมพิจารณากรณีกรมธุรกิจพลังงานขอทำความตกลงการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อนำมาใช้ในราชการ และการกำหนดอัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการให้สอดคล้องกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับปัจจุบัน (ฉบับเดือนธันวาคม 2565) ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
รายการภาพ