การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมหารือกับกรมสรรพสามิต กรณีการนำเงินส่งคลังของกรมสรรพสามิต
ประกาศ ณ วันที่ 07/03/2566
LINE it! 45
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้การต้อนรับนายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต ในโอกาสเข้าหารือข้อกฎหมาย กรณีการนำเงินส่งคลังของกรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุม 313 กรมบัญชีกลาง วันที่ 7 มีนาคม 2566
 
รายการภาพ