การแสดงผล C C C
การดำเนินการสอบข้อเขียนในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ 06/02/2566
LINE it! 148
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เข้าสังเกตการณ์ ความเรียบร้อยของการดำเนินการสอบข้อเขียน ในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบ ทั้งนี้ ข้าราชการสังกัดส่วนกลางจัดสอบ ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง และข้าราชการสังกัดส่วนภูมิภาคจัดสอบ ณ หน่วยงานต้นสังกัด
รายการภาพ