การแสดงผล C C C
คณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ร่วมสังเกตการณ์ความเรียบร้อยของการดำเนินการสอบข้อเขียนในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบัญชีชำนาญการพิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ 31/01/2566
LINE it! 102
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เข้าสังเกตการณ์ความเรียบร้อยของการดำเนินการสอบข้อเขียนในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบัญชีชำนาญการพิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าพนักงานการคลังอาวุโส ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 31 มกราคม 2566 โดยการสอบดังกล่าวดำเนินการโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบ ทั้งนี้ ข้าราชการส่วนกลางจัดสอบ ณ กรมบัญชีกลาง และข้าราชการส่วนภูมิภาคจัดสอบ ณ สำนักงานคลังเขต สำนักงานคลังจังหวัด ต้นสังกัด
รายการภาพ