การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมประชุมเริ่มต้นโครงการ (kick off meeting) และพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรมโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ ณ วันที่ 30/01/2566
LINE it! 72
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมการประชุมเริ่มต้นโครงการ (kick off meeting) และพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรมโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน และมีคณะผู้สังเกตการณ์ รวมทั้ง ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.