การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2566
ประกาศ ณ วันที่ 30/01/2566
LINE it! 60
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) เพื่อร่วมพิจารณาเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ที่จังหวัดต่าง ๆ เสนอขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 4 เรื่อง และพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 
รายการภาพ