การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพข้าราชการรุ่นใหม่ของกรมบัญชีกลาง (CGD Young Blood) รุ่นที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 30/01/2566
LINE it! 124
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพข้าราชการรุ่นใหม่ของกรมบัญชีกลาง (CGD Young Blood) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่
30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลางส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จำนวน 80 ราย เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง และห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานภายใต้ภารกิจของกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
รายการภาพ