การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2566
ประกาศ ณ วันที่ 25/01/2566
LINE it! 110
นางสาววิลาวรรณ พญาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมพิจารณากำหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง และแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา
14.00 น.
 
รายการภาพ