การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด” รุ่นที่ 3
ประกาศ ณ วันที่ 23/01/2566
LINE it! 132
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด” รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 23 มกราคม 2566 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด ในพื้นที่เขต 3 5 และ 6 จำนวน 84 คน ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานทางด้านเศรษฐกิจจังหวัด
รายการภาพ