การแสดงผล C C C
การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 20/01/2566
LINE it! 39
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง และคลังเขต คลังจังหวัด ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team) วันที่ 20 มกราคม 2566 เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
รายการภาพ