การแสดงผล C C C
การประชุมโครงการจ่ายตรงค่าตอบแทนของพนักงานราชการผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll)
ประกาศ ณ วันที่ 20/01/2566
LINE it! 164
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมโครงการจ่ายตรงค่าตอบแทนของพนักงานราชการผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) โดยมีหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. เพื่อร่วมพิจารณาแผนการดำเนินโครงการจ่ายตรงค่าตอบแทนของพนักงานราชการผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) และร่วมกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน
รายการภาพ