การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ราคาอ้างอิงพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2565
ประกาศ ณ วันที่ 30/11/2565
LINE it! 102
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ราคาอ้างอิงพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ราคาอ้างอิงพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการคำนวณราคาอ้างอิงพัสดุ ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
 
รายการภาพ