การแสดงผล C C C
การประชุม เรื่อง ความเห็นชอบร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้าย (ฉบับที่..) พ.ศ. … และร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำการในอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .
ประกาศ ณ วันที่ 29/11/2565
LINE it! 80
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมเรื่องความเห็นชอบร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง ผู้ทำหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้าย (ฉบับที่..) พ.ศ. … และร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำการในอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... โดยมีผู้แทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
รายการภาพ