การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ครั้งที่ 5/2565
ประกาศ ณ วันที่ 23/11/2565
LINE it! 146
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาการกำหนดเบี้ยประชุมรายเดือนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง
 
รายการภาพ