การแสดงผล C C C
การศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อบริการประชาชน
ประกาศ ณ วันที่ 10/11/2565
LINE it! 198
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมนางสาวณิชากัญจน์ กัลยรัตน์ศิริ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “นวัตกรรมการสื่อสารขององค์กรภาครัฐ” เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อบริการประชาชน “ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก” ณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ. บรรณกิจ โลจรนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารและการให้บริการทางการแพทย์
รายการภาพ