การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2565
ประกาศ ณ วันที่ 08/11/2565
LINE it! 144
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 5/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. โดยมีนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่อง
การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยที่จังหวัดต่าง ๆ เสนอขอรับเงิน จำนวน 3 เรื่อง
 
รายการภาพ