การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 20 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 03/10/2565
LINE it! 40
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้แก่องค์กรสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 20 ปี โดยนายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้รับมอบ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 
รายการภาพ