การแสดงผล C C C
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 28/09/2565
LINE it! 189
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้แทนกรมบัญชีกลางเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ในฐานะตัวแทนหน่วยงานที่ได้การรับรองมาตรฐาน GECC ในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4  โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.  โดยมีสำนักงานคลังจังหวัดที่ได้รับรางวัล จำนวน 12 จังหวัด แบ่งเป็น ระดับก้าวหน้า จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่  สุโขทัย อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รางวัลระดับพื้นฐาน จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชัยภูมิ เชียงใหม่ ตาก นครปฐม มุกดาหาร สมุทรสาคร และหนองคาย
 
รายการภาพ