การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการบริหารเงินคงคลัง ครั้งที่ 4/2565
ประกาศ ณ วันที่ 23/09/2565
LINE it! 52
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการบริหารเงินคงคลัง ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อพิจารณาคาดการณ์เงินสดรับ - เงินสดจ่าย และฐานะเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกันยายน 2565 และคาดการณ์เงินสดรับ - เงินสดจ่าย และฐานะเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.
 
รายการภาพ