การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 4/2565
ประกาศ ณ วันที่ 20/09/2565
LINE it! 64
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน การทุจริต ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team) เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม และโครงการอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อาคาร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
รายการภาพ