การแสดงผล C C C
การอบรมการใช้งานระบบ CosT ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)
ประกาศ ณ วันที่ 19/09/2565
LINE it! 56
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบ CosT ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โปรแกรม Microsoft Team ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง ไปยังสำนักงานคลังเขตและคลังจังหวัด วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานระบบ CosT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานระบบ CosT ใหม่ ในช่วงกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายการภาพ