การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์ ในโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม”
ประกาศ ณ วันที่ 19/09/2565
LINE it! 225
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์ในโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม” ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยหลักสูตรดังกล่าว อบรมระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2565 ซึ่งมีผู้สังเกตการณ์ในโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team)
 
รายการภาพ