การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 หัวข้อเรื่อง “ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล” “สวัสดิกาการพยาบาลภาครัฐ” และ “BCG Economy โมเดลใหม่ เศรษฐกิจไทย”
ประกาศ ณ วันที่ 19/09/2565
LINE it! 53
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "สวัสดิการรักษาพยาบาลภาครัฐ” ในหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 โดยมีนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ได้จัดฝึกอบรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด
รายการภาพ