การแสดงผล C C C
การนำเสนอผลงานนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 18/08/2565
LINE it! 66
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการนำเสนอผลงานนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวน 3 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสิน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 312 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-17.00น. โดยมีผลงานที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 142 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานที่ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 47 ผลงาน ผลงานแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ จำนวน 95 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ก่อนส่งผลงานให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จำนวน 24 ผลงาน แบ่งเป็น (1) ผลงานที่ดำเนินการมาแล้ว (ส่วนกลาง จำนวน 3 ผลงาน และส่วนภูมิภาค จำนวน 7 ผลงาน) (2) ผลงานแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ (ส่วนกลาง จำนวน 7 ผลงาน และส่วนภูมิภาค จำนวน 7 ผลงาน)
รายการภาพ