การแสดงผล C C C
การประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 17/08/2565
LINE it! 154
นางอัญชลี ศรีอำไพ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. โดยนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams
รายการภาพ