การแสดงผล C C C
คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่ เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) พร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ประกาศ ณ วันที่ 10/08/2565
LINE it! 86
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านรายจ่ายและหนี้สิน ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต คลังเขต 2 นางนิภาพร ทองหล่อ คลังจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง และคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้าง ที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
รายการภาพ