การแสดงผล C C C
การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ 08/08/2565
LINE it! 109
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมสังเกตการณ์และควบคุมการดำเนินการ จัดสอบประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ในภาพรวม โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธาน การประเมินฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ ความสามารถ (การสอบข้อเขียน) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 6 สิงหาคม 2565 และมอบหมายให้คลังเขต คลังจังหวัด เป็นประธานดำเนินการและควบคุมการสอบของส่วนภูมิภาค ในพื้นที่สอบที่แต่ละสำนักงานคลังเขต คลังจังหวัดรับผิดชอบ
รายการภาพ