การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 หัวข้อเรื่อง “คอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง...ป้องกันได้อย่างไร” และ “เศรษฐกิจไทย : มุมมองในอนาคต”
ประกาศ ณ วันที่ 08/08/2565
LINE it! 112
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมสัมมนาในหัวข้อ“คอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง...ป้องกันได้อย่างไร” โดยมี ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รศ.ดร.จุรี
วิจิตรวาทการ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้แทนผู้เข้ารับ
การอบรมกลุ่มสี่ทศเป็นผู้ร่วมสัมมนา และนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เศรษฐกิจไทย : มุมมองในอนาคต” ในหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ได้จัดฝึกอบรมในรูปแบบ Hybrid (On-site & Online) และดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด
 
รายการภาพ