การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2565
ประกาศ ณ วันที่ 05/08/2565
LINE it! 29
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ครั้งที่ 4/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมพิจารณาการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยที่จังหวัดต่าง ๆ เสนอขอให้อนุมัติจ่าย โดยมีนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
 
รายการภาพ