การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2565
ประกาศ ณ วันที่ 02/08/2565
LINE it! 90
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการจัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 132 ปี (7 ตุลาคม 2565) โดยมีคณะทำงานจากสำนัก กอง ศูนย์ สถาบัน กลุ่ม และสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.
 
รายการภาพ